Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op workshops en lessen van Huys van Puur te Horst.

Artikel 1 De overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het toezenden van het daartoe bestemde inschrijfformulier, met akkoordverklaring van de algemene voorwaarden, aan Huys van Puur.

1.2 Inschrijving geschiedt bij volgorde van binnenkomende inschrijvingen.

1.3 Iedere cursist draagt zelf zorg voor zijn of haar gezondheid. Mochten er lichamelijke klachten zijn die het uitvoeren van de yogahoudingen belemmeren, dan heeft de cursist de verantwoordelijkheid om dit te melden aan de yogadocent.

1.4 We verzamelen alleen de nodige gegevens van je. Huys van Puur behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft. Persoonlijke gegevens die ingevuld worden bij inschrijving, worden alleen gebruikt door Huys van Puur ten behoeve van facturering, nieuwsbrieven en berichtgeving in groepscommunicatie middelen (om je op de hoogte te stellen van nieuws of wanneer een les niet door kan gaan).

Kortom het privacy beleid houdt in:                                                                                                               1.4.1 Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
1.4.2 Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
1.4.3 Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
1.4.4 Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

Abonnementsgelden dienen vooraf te worden voldaan. Het maandelijkse abonnementsgeld wordt via automatische incasso geïncasseerd. De kosten van de strippenkaart kunnen worden betaald via bankoverschrijving naar rekeningnummer NL22 KNAB 0255 5038 14.Tot het verschuldigde bedrag is voldaan kan de cursist geen gebruik maken van de yogalessen en wordt er geen vaste plek toegekend. Indien Huys van Puur een vordering ter incasso uit handen geeft komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. Huys van Puur behoudt zich het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen.

Artikel 3 Uitsluiting

Huys van Puur heeft het recht deelname van de aangemelde cursist aan een cursus te weigeren, indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 4 Abonnement

4.1.1 Duur

Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van minimaal drie volle, aaneengesloten kalendermaanden. Na deze periode van drie maanden wordt het abonnement maandelijks stilzwijgend verlengd. Indien het abonnement wordt stopgezet, is de cursist verplicht om bij herinschrijving een abonnement af te nemen voor drie maanden.

Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yogalessen. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe. Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De geplande vakantieweken zijn er afgehaald. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld doorlopend blijft gehandhaafd. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.1.2 Strippenkaart

Een strippenkaart geeft het recht op deelnemen aan de yogalessen gedurende een half jaar.

Het aantal toegekende lessen dienen binnen deze periode te worden gevolgd en kunnen niet meegenomen worden naar een volgende periode. De strippenkaart geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yogalessen, er is echter geen garantie op een vaste plek. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2 Opzegging abonnement

Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

Er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij opzeggingen die binnenkomen (per mail/schriftelijk) tot en met de 15e van de maand stopt het abonnement aan het einde van die maand. Bij alle opzegging die op de 16e en later binnenkomen (per mail/schriftelijk), wordt het abonnement de maand erna stopgezet. Bij tussentijds opzeggen vindt geen restitutie van contributie plaats.

4.3 Vervallen lessen

De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald, mits deze feestdag niet in een vakantie valt wanneer de studio gesloten is. Lessen die uitvallen als de studio gesloten is wegens vakantie kunnen niet worden ingehaald vanwege in punt 3 beschreven opbouw van het lesgeld.

Eventueel kan een extra inhaalles ingebouwd worden, deze inhaalles kan gereserveerd worden in overleg met Huys van Puur.

Bij uitval van een les wegens ziekte van de docenten of andere onvoorziene omstandigheden wordt er een regeling getroffen door Huys van Puur. Mocht het zo zijn dat er gekozen wordt voor vervanging door een collega-yogadocent, dan garandeert Huys van Puur dat de kwaliteit van de les gewaarborgd blijft. Ontevredenheid over een vervangende docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de cursist.

Huys van Puur behoudt zich het recht voor om lessen te laten vervallen indien zich minder dan drie cursisten aandienen voor de desbetreffende les.

4.4 Niet bijwonen van lessen door de cursist.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de lessen. Er wordt om geen enkele reden een financiële of andere regeling getroffen van lessen die niet bijgewoond zijn door toedoen van de cursist zelf. Indien men verhinderd is, laat de cursist dit tijdig weten, middels mail of telefoon, zodat een andere cursisten de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Een gemiste les kan worden ingehaald in de aangeboden lesuren, binnen een tijdsbestek van drie maanden, hierna vervalt de gemiste les.

4.5 Tijdelijke ziekte/blessure.

In overleg met Huys van Puur kan het abonnement tijdelijk stop worden gezet. De tijdelijke stop gaat in op de dag van de melding en dus niet met terugwerkende kracht. Indien de cursist het abonnement stop wil zetten kan dit schriftelijk of via mail.

Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie wordt geen regeling getroffen en kunnen deze lessen tijdens de betaalde periode worden ingehaald.

4.6 Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap.

Indien de cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts/therapeut ivm langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan wordt de normale opzegprocedure als in punt 4.2 gehanteerd.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap vanuit Huys van Puur

Huys van Puur behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 6 Wijzigingen

Huys van Puur behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden en de cursusgelden, -tijden en data te allen tijde te wijzigen, mits daarover overleg heeft plaatsgevonden met de cursisten. Ophoging van het lesgeld kan alleen plaatsvinden na overleg, waarbij er een mogelijkheid gegeven wordt tot stopzetten van het abonnement per ingang van het nieuwe tarief.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Huys van Puur verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Huys van Puur, haar management of docenten zijn niet aansprakelijk voor enige directe, dan wel indirecte schade.

7.3 Huys van Puur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van medecursisten in en rondom het pand aan de Linnenstraat 10 te Horst. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij Huys van Puur is ontstaan, wordt voor eigen risico genomen.